• ผลิตขึ้นตามรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อใช้ในการ ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนช่องจราจร ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน